Notariusz

Praca notariusza kojarzy się głównie ze sporządzaniem aktów notarialnych. Jednak wykonuje on także szereg innych czynności, które są określone w prawie o notariacie i przepisach szczególnych.

Jakie dokumenty sporządza?

Notariusz wywiera wpływ na pewne czynności prawne. W zakres jego obowiązków wchodzą głównie: sporządzanie aktów notarialnych i poświadczeń, sporządzanie wpisów, wyciągów i odpisów, przechowywanie dokumentów i papierów wartościowych, spisywanie protokołów i doręczanie oświadczeń. Ponadto wykonuje on także inne czynności, które są określone w przepisach prawa.

Akt notarialny

Akt notarialny jest urzędowym dokumentem – jest to pewnego rodzaju złożenie oświadczenia woli. Ten dokument jest wymagany przede wszystkim w przypadku umowy o przeniesieniu własności nieruchomości, pełnomocnictwa w zakresie dokonywania czynności prawnej (jeśli jest to określone w przepisach), umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, oświadczenia właściciela o ustanowieniu na rzecz nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego. Ma on zastosowanie także w przypadku spraw spadkowych, darowizn i umów spółek (np. komandytowej).

Co musi zawierać akt notarialny?

Notariusz, sporządzając taki dokument, musi pamiętać o danych, które powinny się w nim znaleźć. Są to m.in.

– data sporządzenia (dzień, miesiąc i rok – w razie potrzeby można wpisać nawet godzinę sporządzenia),
– imię i nazwisko notariusza, adres siedziby kancelarii (jeśli wypełnia zastępca notariusza, to dodatkowo jego dane),
– imiona i nazwiska osób fizycznych, także imiona rodziców i adres zamieszkania (w przypadku osób prawnych podobnie),
– stwierdzenie faktów lub okoliczności, które zaszły podczas spisywania aktu (na żądanie stron),,
– oświadczenie stron, w przypadku potrzeby powołania się na okazane dokumenty,
– stwierdzenie, że akt odczytano, przyjęto i podpisano,
– podpisy każdej osoby biorącej udział w akcie, oraz obecnych osób przy sporządzaniu,
– podpis wraz z pieczątką notariusza.

Wszystkie te aspekty muszą być wzięte pod uwagę, inaczej istnieje ryzyko nieważności aktu. Ponadto, w przepisach prawa są określone dodatkowe czynności, które dotyczą tego dokumentu. Notariusz za wykonaną pracę pobiera od klienta zapłatę, zazwyczaj posiada on własną kancelarię lub działa w imieniu danej organizacji. To zawód, który jest bardzo potrzebny.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here