Prowadzenie księgowości jest koniecznością dla przedsiębiorstw podlegających zasadom ogólnym opodatkowania lub podatkowi liniowemu. Wbrew powszechnym mniemaniom, nie jest to jedynie niemiły obowiązek – księgowość w rękach fachowego biura rachunkowego może stymulująco wpłynąć na kondycję ekonomiczną biznesu. Pozwala to również skoncentrować się nie na formalnych wymogach, ale na budowaniu potencjału gospodarczego firmy.

Nie inaczej przedstawia się sytuacja organizacji pozarządowych (NGO).

Wszelkie zarejestrowane fundacje i stowarzyszenia powinny prowadzić księgowość, nawet w wypadku, gdy cały ich przychód to jedynie składki członkowskie. Rzeczywistym celem aktualizowania ksiąg rachunkowych jest zapis wydarzeń finansowych zgodnie z wymową obowiązujących przepisów prawnych – jego efektem zaś będzie jasny obraz działalności i finansów NGO. Mając to na uwadze każda organizacja w naszym mieście powinna rozważyć powierzenie swych obowiązków księgowych profesjonalistom – biuro rachunkowe Wrocław może okazać się najwygodniejszym rozwiązaniem.

Czy lokalna organizacja powinna zdecydować się na księgowość Wrocław?

W każdym roku wszystkie działające fundacje i stowarzyszenia muszą sporządzać odpowiednie sprawozdania finansowe, na które składają się bilanse, rachunki wyników, a także informacje dodatkowe. Sprawozdania muszą być obowiązkowo wysyłane do urzędów skarbowych. Ponadto NGO zajmujące się działalnością gospodarczą wysyłają sprawozdanie finansowe do KRS. Prowadzenie księgowości możliwe jest w kilku różnych formach, jednak prawdopodobnie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest księgowa lub w bardziej zaawansowanej formule biuro księgowe .

Czy księgowość jest dla NGO obowiązkowa?

Aktualizowanie ksiąg rachunkowych, czyli prowadzenie księgowości jest ustawowym obowiązkiem wszystkich organizacji pozarządowych. Obowiązek ten wynika z ustawy dotyczącej rachunkowości i dotyczy zarówno organizacji posiadających osobowość prawną, jak i nieposiadających osobowości prawnej (np. zwykłych stowarzyszeń). Obsługa księgowa dotyczy więc nawet tych organizacji w naszym mieście, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czy NGO, które nie zajmuje się działalnością gospodarczą, musi prowadzić księgowość ?

Mylnym jest przekonanie wielu liderów organizacji pozarządowych o tym, że prowadzenie księgowości nie jest w przypadku ich NGO konieczne, ponieważ nie zajmują się działalnością gospodarczą. Prowadzenie ksiąg rachunkowych (co może robić za opłatą np. księgowa ) jest zawsze wymagane – niestety zajmowanie się jedynie działalnością statutową nie zwalnia z wymogów ustawy o rachunkowości.

Czy zwykłe stowarzyszenia zobowiązane są prowadzić księgowość ?

Fakt, iż zwykłe stowarzyszenie uzyskuje środki tylko i wyłącznie ze składek członkowskich mógłby sugerować brak zobowiązań księgowych, a co za tym idzie, obsługa księgowa byłaby w ich przypadku zbędna. Nic bardziej mylnego – zapisy ustawy dotyczącej rachunkowości wyraźnie stwierdzają obowiązek prowadzenia rachunkowości także w odniesieniu do organizacji nieposiadających osobowości prawnej (obsługa księgowa , księgowa lub samodzielne prowadzenie ksiąg także w ich wypadku jest wymagane). Zwykle stowarzyszenia mają więc te same obowiązki co inne NGO (zarejestrowane w KRS) – prowadzenie księgowości , sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich organom podatkowym łącznie z deklaracją CIT-8.

Organizacje, które nie podlegają ustawie o rachunkowości

Z mocy wspomnianej ustawy wyłączone są tylko organizacje kościelne, czyli kościelne osoby prawne. Jednak te z nich, które rozpoczynają aktywność gospodarczą, ewentualnie osiągają status organizacji pożytku publicznego, także są zmuszone do prowadzenia bieżącej księgowości i biuro rachunkowe może być dla nich wartą rozważenia alternatywą.

Czy organizacje pożytku publicznego podlegają jakimkolwiek szczególnym wymaganiom w zakresie prowadzenia księgowości?

Nie istnieją żadne szczególne wymogi dotyczące rachunkowości organizacji pożytku publicznego – poprawne aktualizowanie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem wszystkich organizacji (biuro rachunkowe jest znakomitym środkiem do osiągnięcia tego celu). Organizacje OPP powinny jednak zwrócić uwagę na prawidłowe wyodrębnienie wszystkich danych mogących mieć wpływ na finalny obraz finansów organizacji w ramach sprawozdania finansowego. Dobre biuro rachunkowe z całą pewnością zwróci także uwagę na odpowiednie wyeksponowanie środków pochodzących z 1% podatku dochodowego PIT. Pomimo że ustawa expressis verbis o tym nie wspomina, wzór rocznego sprawozdania merytorycznego prowadzi w rezultacie do wyszczególnienia informacji zarówno o przychodach z jednego procenta, środkach wydanych w jego ramach oraz tych, które pozostały z lat ubiegłych. Osobną kwestię stanowią organizacje prowadzące nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego – nawet jeśli nie mają statusu OPP muszą zwrócić szczególną uwagę na wyodrębnienie w księgach rachunkowych płatnej i nieodpłatnej aktywności pożytku publicznego.

Jak widać, powodów, dla których biuro księgowe może być niezbędnym rozwiązaniem dla organizacji, jest wiele.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here